1. Rekisterinpitäjä

Eco Evolution Oy (aputoiminimi Speedster)
Y-tunnus: 3224474-7
Piikintie 8a B
00680 HELSINKI

 

Verkkosivuston osoite on www.ridespeedster.fi

 

2. Rekisterin nimi ja tietojen rekisteröinti

Yrityksen asiakasrekisteri.

Rekisterissä käsitellään asiakkaiden sekä näiden edustajien henkilötietoja.

 

3. Yhteystieto rekisteriä koskevissa asioissa

Info@ridespeedster.fi

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, asiakassuhde. Henkilötietoja käsitellään ja rekisteröidään vain siltä osin, kun se on tarpeellista asiakassuhteen ylläpidossa, asiakasviestinnässä ja asiakaspalvelussa. Lisäksi tietoja voidaan käyttää markkinoinnissa. Sähköisiä suoramarkkinointiviestejä voidaan kuitenkin lähettää ainoastaan rekisteröidyn suostumuksen perusteella. Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

 

5. Henkilötietojen kerääminen, käyttö ja rekisterin tietosisältö

Käyttäjän henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään palveluun rekisteröitymisen tai verkkokaupan käytön yhteydessä. Henkilötietoja kerätään myös asiakkaan suorittamista tilaus- ja maksutapahtumista verkkokaupassa. Henkilötietojen kerääminen perustuu aina asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen yrityksen kanssa.  

Keräämme pääasiassa nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- sekä muita asiakassuhteen hoidon kannalta tarpeellisia tietoja. Evästeiden avulla saamme sivustolla kävijöistä tietoja, joita voimme hyödyntää esimerkiksi markkinoinnissa. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen. Emme kuitenkaan luovuta kerättyjä henkilötietoja kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.

Rekisteröidystä voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • Tilaajan nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilötunnus
 • Asiakasnumero
 • Maksu- ja ostohistoria – hinnat, alennukset sekä tilatut tuotteet
 • Toimitustiedot – esimerkiksi toimitustapa ja -osoite
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot yrityksen verkkosivustoilla ja -palveluissa
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selain-, eväste ja IP-osoitetiedot

Henkilötietojen käsittely kytkeytyy aina joko palvelun tarjoamiseen, palvelun kehittämiseen sekä markkinointiin ja viestintään.

Tarjoamamme palvelu vaatii henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely koskee pääasiassa sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä palvelun toteuttamisessa, asiakaspalvelussa sekä laskutuksessa. Luovutamme kerättyjä henkilötietoja palvelun tuottamisen mahdollistamiseksi ainoastaan tietotekniikka-, maksunvälitys-, kuljetus- ja tilitoimistoalalla toimiville yhteistyökumppaneillemme, ja tuolloinkin tietojen luovutus koskee ainoastaan tarkoitukseensa välttämättömiä tietoja. Tietojenkäsittely perustuu tällöin palveluntarjoajan ja käyttäjän väliseen sopimukseen. 

Henkilötietoja voidaan käyttää palvelun laadun parantamiseksi, palvelussa havaittujen ongelmien ratkaisemisessa sekä palvelun ominaisuuksien kehittämisessä.

Henkilötietoja voidaan käyttää tärkeiden palvelua koskevien tietojen lähettämiseen käyttäjälle sekä käyttäjiin kohdistuvan mainonnan, markkinoinnin, suoramarkkinoinnin ja personoidun markkinoinnin tarkoituksiin. Varaamme oikeuden luoda yleisiä profiileja käyttäjistä tarjotaksemme parempaa sisältöä ja mainoksia. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus kieltää suoramarkkinointi milloin tahansa. 

Tietyt maksutapavaihtoehdot voivat tarkoittaa, että välitämme ostotapahtuman yhteydessä henkilötietoja esimerkiksi yhteys- ja tilaustietojen muodossa maksutavan tarjoajalle (kuten Klarna), jotta se voi arvioida maksutapojen soveltuvuutta käyttäjälle. Siirrettyjä henkilötietoja käsitellään yleisten henkilötietojen käsittelyä koskevien velvoitteiden sekä maksutavan tarjoajan tietosuojaohjeiden mukaisesti.

 

6. Tietojen luovutus

Emme koskaan luovuta rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

Saatamme kuitenkin antaa henkilötietoja kolmansille osapuolille: 

 • kun se on laissa sallittu tai vaadittu
 • kun luottamamme palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti.
 • jos palveluntarjoaja on osallisena fuusiossa, yrityskaupassa, tai liiketoiminnan tai sen osan myynnissä
 • kun tietojen antaminen on käsityksemme mukaan välttämätöntä oikeuksiemme suojelemiseksi, käyttäjän turvallisuuden tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, epäillyn rikoksen selvittämiseksi, tai muusta näihin vakavuudeltaan rinnastettavasta syystä. 

 

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy kerättyihin henkilötietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme kuitenkin henkilötietojen siirron asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa rekisteröidyn henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet rekisteröidyn henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
 • rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksen henkilötietojensa siirtämiselle, tai rekisteröidyn henkilötietojen siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

 

8. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojen luottamuksellisuutta. Arvostamme jokaisen yksityisyyttä ja sitoudumme suojaamaan sitä tämän tietosuojaselosteen, voimassa olevan lainsäädännön sekä yleisen hyvän liiketoimintatavan mukaisesti.

Rekisterin käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta merkityksellisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden tehtävänkuvaan se kuuluu.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen joitakin tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään. Teknisten syiden vuoksi henkilötietoja säilytetään varmuuskopioituina enintään vuoden ennen niiden hävittämistä. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksissa.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojen poistamista;
 • peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä ja varmentamaan henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa hänen asuinpaikkansa tai työpaikkansa sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Eco Evolution Oy
Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö / vastaanotto
Piikintie 8a B
00680 HELSINKI

tai

asiakaspalvelu@ridespeedster.fi

Vastaamme pyyntöihin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä, ellei vastausaikaa ole erityisiä syitä pidentää.

 

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palveluitamme ja sen vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tai täsmentää tietosuojaselostetta.